- Bestuur en toezicht

Bestuur
De bestuurder van GOO is het bevoegd gezag van zowel GOO onderwijs als GOO opvang. Hij heeft een beleidsvormende rol, stelt financiŽle richtlijnen vast, zorgt dat GOO voldoet aan codes en wetten en is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.


Raad van Toezicht (RvT)
De Raad van Toezicht is officieel de werkgever van de bestuurder en heeft een toezichthoudende rol. Vanuit deze rol kijkt de RvT of GOO conform de maatschappelijke verwachtingen functioneert en of de financiŽn op orde zijn.

Rooster van aftreden
Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Hij of zij kan eenmaal worden herbenoemd voor een nieuwe periode van maximaal vier jaar. In het rooster van aftreden staan de termijnen van de leden van de Raad van Toezicht aangegeven.